Blog

Kolekcie v Jave

Learn2Code tím - 06.03.2020 - Vzdělávání

V tomto úvodnom článku do série pokročilá java sa pozrieme na zúbok kolekciám (collections in java). Kolekcie sú akoby kontajnery, ktoré v sebe držia ďalšie objekty. Inak môžeme kolekcie chápať aj ako zoznamy. Zoznam telefónnych čísel. Zoznam osôb. Zoznam áut. Zoznam súborov. Zoznam čísiel ....

Pri kolekciách budeme hovoriť o Rozhraní, Implementácii a Algoritmoch.

Java collection framework – Java sama o sebe poskytuje niekoľko kolekcií. Poskytuje nám ich implementácie a aj algoritmy na vyhľadávanie, vkladanie, triedenie a podobne. Rozhrania kolekcií v tomto frameworku sú generické. Teda umožňujú do nich vkladať rôzne typy objektov. Pamätajte, že Java je striktne typový jazyk a do premennej typu String proste int nedáš, musí tam ísť iba String. Ku generikám sa ešte dostaneme v neskoršom článku. 


Zoznam rozhraní Java collection frameworku

Collection – top v hierarchii, používa sa na presun kolekcii, manipuláciu kde sa požaduje aby tam prišla akákoľvek kolekcia. Do Collection môžeš vložiť akýkoľvek typ kolekcie, ktorý rozširuje túto kolekciu.

Set – nemôže obsahovať duplicity

List – zoznam, môže obsahovať duplicity, poradie elementov je zachované pomocou indexov

Queue – FIFO – first in first out, čo príde prvé do tejto kolekcie tak z nej aj prvé odíde, niektoré implementácie majú výnimky

Deque – FIFO aj LIFO (last in first out) - elementy môžu byť vkladané aj vyberané z oboch koncov

Map – object ktorý mapuje objekty k ich kľúčom, nemôže obsahovať totožné kľúče

SortedSet a SortedMap – sú vlastne zoradené Map a Set Implementácie (najpoužívanejšie sú zvýraznené boldom):

Set EnumSet, HashSet, LinkedHashSet, TreeSet
List ArrayList, LinkedList, Stack, Vector
Map EnumMap, HashMap, LinkedHashMap, TreeMap
SortedSet NavigableSet TreeSet
SortedMap NavigableMap TreeMap
Queue LinkedList, PriorityQueue

Set

Neobsahuje duplicitné elementy – lepšie povedané nemôže obsahovať duplicitné elementy.

HashSet – neuchováva poradie v akom boli elementy vložené ale pracuje najrýchlejšie

LinkedHashSet – uchováva poradie elementov v akom boli vložené

TreeSet – poradie elementov je zoradené podľa ich hodnôt, je pomalší

Majme kolekciu, ktorá obsahuje elementy, ktoré sú duplicitné. Ako z nej najrýchlejšie získame kolekciu, ktorá nemá duplicity?

Collection<Type> noDups = new HashSet<Type>(c);

Funguje to tak, že z kolekcie sa vytvorí Set. A Set už z definície nemôže obsahovať duplicity. Pridanie elementov do Setu:

Set<String> set1 = new HashSet<>();
 
    String s = "e";
    set1.add("element1");
    set1.add("element2");
    set1.add("element3");
    set1.add("element4");
    set1.add(s);

Je element v kolekcii?

System.out.println(set1.contains("e")); //true

 

Odstránenie elementu z kolekcie:

set1.remove(s);

Prechádzanie cez Set:

Iterator i = set1.iterator();
 while (i.hasNext()){
   System.out.println(i.next());
 }
for(String s : set1) {
   System.out.println(s);
 }

Spýtam sa, či všetky elementy zo set1 sú aj v set2

set1.containsAll(set2)); 

Odstránim z set1 všetky zhodné elementy so set2

set1.removeAll(set2);

Všetko zo set2 pridám do set1

set1.addAll(set2);

List

Uchováva poradie elementov. Elementy sú prístupné aj pomocou indexov. Je možné do už vytvoreného Listu pridať nové elementy aj na indexy ktoré sú obsadené – elementy sa posunú. Môžeme v nich vyhľadávať indexOf a lastIndexOf. Pri Listoch si musíme dávať veľký pozor na to, aby sme nezhodili program kvôli prístupu k neexistujúcim elementom – respektíve k neexistujúcim indexom v Liste. Napríklad, máš List so 4 elementami a chceš pristúpiť k 6-temu elementu.

Základné pomocné algoritmy, špecifické ku List:

 • sort — zotriedi elementy v Liste
 • shuffle — náhodne pomieša elementy v Liste.
 • reverse — otočí poradie elementov v Liste
 • rotate — otočí poradie všetkých elementov od špecifického indexu
 • swap — prehodí elementy z Listu na špecifikovaných indexoch
 • replaceAll — nahradí všetky výskyty špecifikovanej hodnoty za druhú špecifikovanú hodnotu
 • fill — prepíše všetky elementy v Liste za špecifikovanú hodnotu

ArrayList – prispôsobuje svoju veľkosť, základné polia museli mať špecifikovanú dĺžku pri vytvorení, nemohli rásť alebo sa zmenšovať

LinkedList – iná implementácia, rozdielu sú v časových záťažiach s rôznymi operáciami nad Listami

Pridanie elementov do Listu:

List<String> list = new ArrayList<>();

        list.add("list1");

        list.add("list2");

        list.add("list3");

        list.add("list4");

        list.add("list5");

Výber elementu z listu na indexy 1:

        list.get(1);

Je prázdny?

        list.isEmpty();

Pridaj na pozíciu 2:

        list.add(2,"list2b");

Odstráň element:

        list.remove("list1"); 

        list.remove(4);

Rôzne manipulácie:

        Collections.sort(list);

        Collections.shuffle(list);

        Collections.reverse(list);

        Collections.rotate(list,2);

        Collections.swap(list, 0, 1);

        Collections.replaceAll(list, "list4", "new list4");

        Collections.fill(list,"Jaro");

Map

Mapa obsahuje hodnoty viazané na kľúč. Takže to máme po anglicky key – value hodnoty. Kľúče musia byť unikátne.

HashMap – nedrží si poradie, náhodné usporiadanie

LinkedHashMap – drží poradie

Vloženie do Mapy:

Map<Integer,String> map = new HashMap<>();

        map.put(10,"jaro");

        map.put(1,"fero");

        map.put(3,"duro");

        map.put(4000,"karol");

        map.put(4000,"peter"); // prepise predchádzajúci element

Získame a vypíšeme hodnotu elementu s kľúčom 1:

        System.out.println(map.get(1));

Prechod cez elementy Mapy:

        for(Map.Entry m : map.entrySet()){

            System.out.printf("key %d, value %s %n",m.getKey(),m.getValue());

        }

        for(Integer k : map.keySet()){

            map.get(k);         

        }
Logo facebook

Learn2Code tím

Učíme ľudí dizajnovať, robiť webstránky a programovať. Naše prezenčné kurzy nájdeš vo viacerých mestách na Slovensku a pomocou online kurzov sa môžeš vzdelávať z pohodlia domova.


Kotlin vs. Java - menej kódu

Vzdělávání

Kotlin a Java sú kompatibilné programovacie jazyky. V tom zmysle, že ak skompilujeme Java kód, tak sa vytvorí bytecode v súbore .class. Ak skompilujem...

Testovanie Java aplikácií s JUnit

Vzdělávání

JUnit framework úvod Predstav si úplne jednoduchú metódu, ktorá má za úlohu spočítať dva vstupné parametre metódy. public static int sum(int...

Môžeme sa dnes na hodine hrať? Od zákerného slniečka k programu Scratch

Vzdělávání

„Môžeme sa dnes na hodine hrať?“ To je otázka, s ktorou sa stretávam na hodinách počas krúžkov programovania.  Keď som začínal s učením, veľmi ma...